චීන සමාගමක් විසින්, තිස්ස වැව හෑරීම ,තාවකාලිකව නවතයි

චීන සමාගමක්  සිදු කළ තිස්ස වැවේ පස් හා මඩ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු නතර කරවූ බව පුරා…