තුර්කියේ භූ කම්පනයෙන් ලාංකික කාන්තාවක් අතුරුදන්

තුර්කියේ සිටි ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් ගැන භූමි කම්පාවෙන් පසු තොරතුරක් සොයා ගැනීමට නොහැකි වූ බව තුර්කියේ…