තුර්කි ගුවන් යානයක් කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේදී අනතුරක

තුර්කි ගුවන් සේවයට අයත් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් යානයක් කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ දී අනතුරට ලක්ව ති‌බේ. ඒ,…