ඉන්දියාවේ වන දේවතාවිය පද්මශ්‍රී සම්මානය ලබයි

ගහකොළ තරම් මේ පෘථිවි තලයට සේවය කරන අන් ජීවී විශේෂයක් නොමැති තරම්ය. ගහකොළවල වටිනාකම දැන සිටි…