ඊයේ සිදුවීම්වලින් පුද්ගලයින් 103 දෙනෙකුට තුවාල

ආණ්ඩුවට එරෙහි ඊයේ (09) සිදු වු විරෝධතා අතරතුර ඇතිවූ සිදුවීම්වලින් පුද්ගලයින් 103 දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබේ.…