ඉන්දියාවේ සිට මන්නාරමට පාලමක් ? – ජවිපෙන් චෝදනා

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය පවරා ගැනීමෙන් පසු රටේ ස්වෛරීභාවය සහ ආරක්ෂාව අනතුරේ හෙළමින් ධනුෂ්කොඩි සිට ත්‍රිකුණාමලයට…

චීන වරාය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය නැවත වරක් ඉන්දියාවට බදු දීමේ සූදානමක්

චීන වරාය තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය නැවත වරක් ඉන්දියාවට බදු දීමේ සූදානමක් පවතින බව වාණිජ කර්මාන්ත හා…