ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි ගිවිසුමට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සම්බන්ධයෙන් වන ගිවිසුමට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් ගොණු කර තිඛෙනවා. ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ ලේකම්…

ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි ගිවිසුම අත්සන් කෙරේ

ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සංවර්ධනය සඳහා ස්ථාපිත නව සමාගම සම්බන්ධයෙන් වන ගිවිසුමට අත්සන්…

ඉන්දියාව සමග එක්ව ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංවර්ධන කිරීමේ ගිවිසුම ජනවාරියේ

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි සංවර්ධනය කිරීමට අදාළව ඉන්දිව සමග ගිවිසුමකට අත්සත් තැබීම ඉදිරි මාසය තුළ සිදුකිරන බව…