තවත් තෙල් පිරිපහදු 3ක් ලංකාවේ ඉදිකිරීමේ සූදානමක් – Audio

මෙරට තුළ තවත් ප්‍රධාන තෙල් පිරිපහදු 3ක් අලුතින් ඉදිකිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත…