රටේ ණය මෙන් 3 ගුණයක් වටින ලංකා මුහුදේ තෙල් සම්පත

මන්නාරම දෝණියේ සැඟව ඇති ඩො.බිලියන 267 ක් වටිනා තෙල් සහ ගෑස් සම්පත තුළින් රටේ සමස්ත ණය…