රෝග සුව කරන්න වේවැලකින් පහරදී දැරියක් මරුට / පොලිස් විමර්ශන ඇරඹෙයි

රෝගී වී සිටි දැරියක් සුව කරන බව පවසමින් ශාන්තිකර්ම කරන ස්ථානයකදී වේවැලකින් සිදු කළ පහරදීමකින් පසු…