දක්ෂිණ අධිවේගියේ පිටවීමේ දොරටුවක් තාවකාලිකව වසා දැමේ

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මත්තල පිටවීමේ දොරටුව තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා. කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වීමත්…