දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගයේ ඉන්ධන බවුසරයක් ගිනිගනි

දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගයේ වැලිපැන්න හා කුරුදුගහ හැතැප්ම අතර 67 වන කිලෝ මීටර් කණුව අසලදී ඉන්ධන බවුසරයක්…