ත්‍රස්තවාදයට ගැන අවදානයෙන් ඉන්න / දකුණු ආසියාතික රටවලට උපදෙස්

දකුණු ආසියානු රටවල් ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි බහුවිධ උපායමාර්ග අනුගමනය කළ යුතු බව යුරෝපා කලාපීය , තින්ක් ටෑන්ක්…