අමෙරිකාවෙන් චීනයට දැඩි ප්‍රතිචාරයක් / දකුණු චීන මුහුද උණුසුම් වන ලකුණු

දකුණු චීන මුහුදේ සියයට 90ක් තමන් සතු බවට චීනය සිදුකළ ප්‍රකාශය අමෙරිකාව තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.…