රජයට අයවිය යුතු මුලු හිඟ බදු, දඩ හා පොලී මුදල මෙන්න

RAMIS සහ Legacy පරිගණක පද්ධතිවලට අදාළව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට 2022 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට ලැබිය යුතු…

දඩ වැඩි කළේ නෑ / පොලිසියෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

සමාජ මාධ්‍ය තුළ සංසරණය වන රථවාහන වැරදි සම්බන්ධයෙන් අය කරනු ලබන දඩ මුදල් පිළිබඳ පුවත සම්පූර්ණයෙන්ම…