ලෝකයේ ලොකුම දම් – රෝස දියමන්තිය වෙන්දේසියට

ලෝකයේ විශාලතම දම් හා රෝස පැවැති දියමන්තිය වෙන්දේසි කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ පී ටී අයි…