එළවළු මිල අඩුවීමෙන් ගොවීන් රැසක් අමාරුවේ

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ලැබෙන එළවළු තොග මිල ඉතාමත් පහතට වැටීම හේතුවෙන් එළවළු වගා කරන ගොවීන් දහස්…