‘එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්’ ගිලී ගෑමෙන් නෞකා ගමන් මාර්ගයට බාධාවක් නෑ..

එම් වී එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව මුහුදුබත් වීම හේතුවෙන් කොළඹ වරායට පැමිණෙන නෞකාවල ගමන් මාර්ගයට බාධාවක් එල්ල…

වරාය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කිරීම හදිසි තීරණයක් නොවේ / වරාය සභාපති

වරාය අධිකාරිය හා ඊට සම්බන්ධ කටයුතු අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත් කිරීම මේ වන විට පවතින වෘත්තීය…