ශ්‍රී ලංකා පිල යයි / දසුන් ශානක නොයයි / ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය නැති වෙලා

කොදෙව් සංචාරය සඳහා ඊයේ පිටත්ව ගිය ශ්‍රී ලගංකා කණ්ඩායමට දසුන් ශානක ඇතුලත් නොවූ බව වාර්තා වනවා.…