නොවැම්බර් මස 28 වනදා දහම් පාසල් ඇරඹෙයි

නොවැම්බර් මස 28 වනදා සිට දිවයින පුරා දහම් පාසල් යළි ආරම්භ කිරීමට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.…