පුත්තලමෙන් අඟල් 10 ක් දිග යෝධ දලඹුවෙක් / ස්පර්ශවීම අවදානම්

පුත්තලම වනාතවිල්ලුව ප්‍රදේශයේ පුද්ගලික පොල් ඉඩමක් තුළ  දැවැන්ත යෝධ දළඹුවකු හමුව ඇති බව එහි සේවක මහතෙකු…