ණයහිමියන්ගෙන් සුබවාදී ප්‍රතිචාර ලැබෙතැයි මහ බැංකු අධිපතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

එළැඹෙන සිකුරාදා දින සිට ද්විපාර්ශවික ණයහිමියන්ගෙන් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අදාළ එකඟතාවන් ලැබෙනු ඇති බව මහ බැංකු…