රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය මෙන්ම පෞද්ගලික අංශය 8 වෙනිදා වැඩ වර්ජනයකට

සියලු රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය මෙන්ම පෞද්ගලික අංශ විසින් ඒකාබද්ධ “ආණ්ඩුව පන්නමු” යන තේමාව යටතේ දැවැන්ත…