නොසිඳෙන දිය බුබුල – තලහගම දිය බුබුල

අද අපි කතා කරන්න යන්නේ නියඟයක දී වුව ද නොසිඳෙන ජල උල්පතක් ගැනයි. එය නමින් තලහගම…