දෙවසරකට පෙර මැරුණු බව කී දීගදන්තු 1 ඇතා යළිත් හමුවෙයි

දෙවසරකට පෙර දී මරණයට පත්වූ බව පැවසුණු කලා වැව ආශ්‍රිතව ජීවත් වූ දීග දන්තු- 1 ඇතා…