පන්දහසේ දීමනාව යළිත් ලබා දීමට සැලසුම්

එළඹෙන සතියේ සිට යළිත්  රුපියල් 5,000 දීමනාව ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් කර ඇති බව වාසුදේව නානායක්කාර…