රට විවෘත කළොත් සෞඛ්‍ය නිර්දේශ අනුව දුම්රිය ධාවනයට උපදෙස්

පළවෙනිදා රට විවෘත කළහොත් රජයෙන් ලබා දෙන උපදෙස් වලට අනුකූලව දුම්රිය ධාවන කටයුතු කිරීම ට අවශ්‍ය…