ඉන්දියාවෙන් වීරයෙක් / දුම්රිය මාර්ගයට වැටුණු දැරියක් බේරයි (Video)

ඉන්දියාවේ බෝපාල් හීදී දුම්රිය මාර්ගයකට ඇද වැටණු දැරියක් සිය ජීවිතය අවදානමට ලක් කර ගනිමින් බේරා ගැනීමට…