ඉන්දියානු දුම්රිය මැදිරි 10ක් හෙට කොළඹ වරායට

ඉන්දියාවේ චෙන්නායි හී අයි සී එෆ් නිෂ්පාදනාගාරයේ නිෂ්පාදනය කළ ඉන්දියානු දුම්රිය මැදිරි 10 ක් හෙට කොළඹ…