හර්තාලයට දුම්රිය එකතුවෙයි / අද රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය පැය 24 ක් වර්ජනයේ

අද (05දා) මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පැය 24 ක එක්දින වැඩවර්ජනයක් සිදු කරන…