දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය අත්හිටුවයි

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් ක්‍රියාත්මක කළ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිඛෙනවා. ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා සමග…