දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය යළි වර්ජනයයේ

දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය යළි වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා විසින් දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයේ උප…