දුම්වැටි මිල ඉහළට

දුම්වැටියක මිල කාණ්ඩ 4ක් යටතේ ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව දුම්වැටියක මිල රුපියල් 3,…

කුරුඳු දුම්වැටිය පනත උල්ලංඝනය කරලා / නීතිමය පියවර ගැනීමට තීරණයක්

කුරුඳු දුම්වැටිය දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරි පනතේ අංක 37/1 වගන්තිය අමු අමුවේ උල්ලංඝනය කිරීමක්…