ගින්නෙන් පසු අතුරුදන්වු මන්ත්‍රීගේ ගිනි අවිය සොයා විමර්ශන

පසුගිය දා මැති ඇමතිවරුන්ගේ නිවෙස් වලට පහර දී ගිනි තබා දේපළ සොරකම් කිරීමේ සිද්ධීන් වලට සමගාමීව…