තම දුරකථන අංකය වෙනත් ඕනෑම ජාලයක් වෙත ගෙන යාමට අවසර හිමිවෙයි

ජංගම දුරකථන ග‍්‍රාහකයන්ට තම දුරකථන අංකය වෙනත් ඕනෑම ජාලයක් වෙත ගෙන යා හැකි සේවාවක් සඳහා අවසර…