ජංගම, ස්ථාවර දුරකථන හා බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ගාස්තු ඉහළට

අද ‍(05) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දුරකථන සේවා ගාස්තු හා මුදල් ගෙවා නරඹන රූපවාහිනී සේවා ගාස්තු…

දුරකථන සමාගමක් චීනය අතහැර ඉන්දියාව දෙසට හැරිලා

චීනයේ ක්‍රියාත්මක තායිවාන දුරකථන සමාගමක් වන ෆොක්ස්කොන් සිය නිෂ්පාදන කටයුතු චීනයෙන් ඉන්දියාව වෙත යොමු කිරීමට තීරණය…