ගම්පහ දුර්ලභ ශාකය පැවිදි කරවයි / වන නිලධාරිනියට විනය පරීක්ෂණයක් ?

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකරන කලාපයට අයත් ගම්පහ දාරළුවේ පවතින ගිය සිලනිකා හෙවත් පණු කරද දුර්ලභ ශාකය…