හෙට(09) පැය 3යි විනාඩි 45ක විදුලි කප්පාදුවක්

හෙට (09) දින විදුලි කප්පාදුව සිදුකිරීමට අදාළව විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති කාලසටහනට ශ්‍රී ලංකා…