උතුරේ දූපත් 3 විදුලි ව්‍යාපෘති චීනයට දීමේ අවසන් තීරණයක් නෑ / ඇමති ඩලස්

උතුරු මුහුදේ දූපත් තුනක් ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත සූර්ය බල විදුලි ව්‍යාපෘති චීන සමාගමකට ලබාදෙන්නේ ද…