හම්බන්තොට රෝහල් ව්‍යාපෘතියේ මහා වංචාවක් / ඕස්ට්‍රේලියානු වාර්තා හෙළිකරයි

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රමුඛතම ගවේෂණාත්මක පුවත්පත් වැඩසටහනක් වන ෆෝ කෝනර්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට රෝහල් ව්‍යාපෘතියට අදාළ ඩොලර් මිලියන…