2015 -2018 රාජ්‍ය ආයතනවල වංචා සෙවූ කොමිසමේ වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලයට

2015-2018 කාලයේ රාජ්‍ය ආයතනවල දූෂණ වංචා ගැන සෙවූ කොමිසමේ වාර්තාවල ජනපති විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර…