දෙවුන්දරතුඩුවේ රේඩාර් සවි කරන්න චීනයෙන් ඉල්ලීමක්

මෙරට දෙවුන්දර තුඩුව ප්‍රදේශයේ රේඩාර් පද්ධතියක් පිහිටුවීමට ඉඩ ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් ශ්‍රී ලංකාවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්…