රුහුණු -මායා පිවිසුම් දොර- දෙහදු කඩුල්ල

අද අපි කතා කරන්නේ අපේ රටේ කොත්මලේ ප්‍රදේශයේ තියෙන පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයක් ගැන. ඒ නමින් දෙහදු කඩුල්ලයි……