දේශගුණික විපර්යාස පිළිබද විශේෂ සමුළුවක්

ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාසය පිළිබද කැපී පෙනෙන කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අමෙරිකානු ජනපතිවරයාගේ ,දේශගුණික විපර්යාස පිළිබද…