ගෝලීය උෂ්ණත්වය පාලනයට ලෝක නායකයන්ගෙන් යහපත් ප්‍රතිචාර

එක්සත් රාජධානියේ ග්ලාස්ගෝව්හි පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණ විපර්යාස සමුළුව තුළදී ගෝලීය උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ලෝක…