සියලු දේශපාලන පක්ෂ ලබන බ්‍රහස්පතින්දා වනවිට විගණන ගිණුම් වාර්තා භාරදිය යුතුයි/මැතිවරණ කොමිසම

සියලුම දේශපාලන පක්ෂ ලබන බ්‍රහස්පතින්දා වනවිට සිය විගණන ගිණුම් ප්‍රකාශ භාරදිය යුතු බව මැතිවරණ කොමිසම දැනුම්…

සියයට 2ක් ගන්න බැරි දේශපාලන පක්ෂ අහෝසි කිරීමට යෝජනාවක්

අවම වශයෙන් වසර හයකට වරක් හෝ ඡන්ද විමසීමකට ඉදිරිපත් වී සියයට දෙකක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබ නොගන්නා…

දේශපාලන පක්ෂ 03ක් පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ ලෙස නම් කෙරේ

දේශපාලන පක්ෂ 03 ක් පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ ලෙස නම් කර තිබේ. ඒ අනුව , තමිල් මක්කල්…