විශේෂ කොමිසමේ නිර්දේශ එනතෙක් දේශපාලන පළිගැනීම් කොමිසමේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක වීමක් නෑ

විශේෂ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ නිර්දේශ ලැබෙනතුරු දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ සොයා බැලූ පරීක්ෂණ කොමිසමේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට…

බහුතරයක් කියන්නේ බොරු /පොලිස්පතිගෙන් ජනපතිට වාර්තාවක්

පසුගිය රජය සමයේ දේශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්වූ බව පවසමින් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර ඇති පොලිස් නිලධාරීන් බහුතරයක් එවැනි…

දේශපාලන පළිගැනීම් වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කොමිෂන් සභාවක්

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත්කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට…