ලංකාවේ ධජය පාපිස්සට දැමූ චීන නිෂ්පාදකයා ගැන චීනයෙන් විමර්ශනයක්

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ධජය, චීන නිෂ්පාදකයෙකු විසින් පාපිස්නාවක මුද්‍රණය කොට අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදුකිරීමටත්, අදාළ…