ආණ්ඩුව අලුතින් ගේන්න යන ‘ධන බද්ද’ මොකද්ද?

2024 වසරේ දී ධන බද්දක් හඳුන්වාදීමට රජය සූදානම් වෙයි. පහත වැටී ඇති රජයේ අදායම් ඉහළ නැංවීම…