සෞඛ්‍ය ඇමතිනියට කොරෝනා හැදුණට මට වගකීමක් නෑ / ධම්මික බණ්ඩාර කියයි

සෞඛ්‍ය ඇමතිනි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියට කොරෝනා ආසාදනය වීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ට වගකිමක් ගත නොහැකි බවට කෑගල්ලේ කොරෝනා…